Tiếng Việt TAB PRO SM-T325 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 ổn định ít hao pin

Hard Reset TAB PRO SM-T325 Không Mất Tiếng Việt...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]