1/ Reset efs by SPT:

*Cho những máy flash recovery failed.
( Xóa samsung account)

2/ Repair Super Imei by SPT Sóng Full:

Please Wait Enter Test Mode ...Enter Test Mode OK!
Model Name: SM-G906SS/W Version:
G906SKSU1ANK1
Phone
SN: 0000000000
IMEI: 35355706062366
Repair New IMEI: 353557060623669Exit Test Mode ....
All Jobs Done.Total Time: 21.75 s

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]