1/ Reset efs by SPT:*Cho những máy flash recovery failed.( Xóa samsung account)2/ Repair Super Imei by SPT Sóng Full:Please Wait Enter Test Mode ...

Enter Test Mode OK!

Model Name: SM-G906S

S/W Version: G906SKSU1ANK1

Phone SN: 0000000000

IMEI: 35355706062366

Repair New IMEI: 353557060623669

Exit Test Mode ....

All Jobs Done.

Total Time: 21.75 s...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]