Máy khách yêu cầu nạp tiếng việt, down các file DX..OLB nạp vào thử đều không có tiếng việt
Down file tiếng việt anh Lập ver 2.3.5 khách đòi cao hơn
Nâng lên 4.0.4 ver cao nhất hiên tại và việt hóa cho em nó
Share kèo anh em nào có máy up vào nhanh có lúa
pass inbox AE 100 điểm, tks, max điểm chủ đề
link
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vài ảnh em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]