tình hình em nó em đã cài recovery rồi em updat qua thẻ file root Amazing A1 úp nó báo lỗi sungnature verificaiton failed installation aborted anh em làm qua xin chỉ giáo thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]