như tiêu đề anh em nào có rom em này cho mình ké mình cám ơn nhiều lắm..mình đang gặp nạn

C:\adb-HTC>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.30.0008
INFOversion-baseband: 1.13.34D.30
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 1.08.707.1
INFOserialno: HT3A7TV00487
INFOimei: 355742057515965
INFOproduct: primo_mini_u
INFOplatform: HBOOT-7227A
INFOmodelid: PL1130000
INFOcidnum: HTC__044
INFObattery-status: good
INFObattery-voltage: 0mV...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]