Hôm nay nhận cây LG-P970 mã bảo vệ vào recorvery ko được, lang thang google tìm được File + Tool flash ok. AE nào có rồi chém nhẹ tay!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Note: max điểm + thanks = pass!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]