Em flash 3110c bằng tool best infinity thì bị treo giữa chừng ,kiểm tra lại thay chưa tháo sim và thẻ nhớ, tháo ra flash la thì nó báo không đồng bộ được phone
sau đó flash bằng jaf thì không được, mong anh em giúpJAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009B6C
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 20830, Library version: 30207
JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
USB Cable Driver version: 7.1.172.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.image_v
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.image_v
CNT Flash file: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.image_v
APE Variant file: NONE
Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
Backing up CRT data...
Setting FLASH MODE
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
Error getting public keys! Flash chip maybe damaged!
Try manual mode flash.
Error loading cmt loader...
Failed to backup CRT...
Backing up SIMLOCK data...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup LCK...
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 23300219F2ED7E568E27BC763F663E21F8447080
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 4 seconds...
Sending CRT data...
Erasing...
Operation took 0 minutes 15 seconds...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PMM_CONF
Sending CMT HASH for SBIF_CONF
Operation took 1 minutes 56 seconds...
Reseting phone...
PPM: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.image_v

Booting phone...

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 23300219F2ED7E568E27BC763F663E21F8447080
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 4 seconds...
Erasing...
Operation took 0 minutes 21 seconds...
Writing...
Stage 1
Operation took 0 minutes 39 seconds...
Reseting phone...
CNT: D:\Flash\RM-237\rm237__07.21.image_v

Booting phone...

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 23300219F2ED7E568E27BC763F663E21F8447080
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 5 seconds...
Erasing...
Operation took 0 minutes 55 seconds...
Writing...
Stage 1
Operation took 0 minutes 38 seconds...
Reseting phone...
Done!
Total time: 5 Minutes, 0 Seconds

DCT4/BB5 counter: 41
Booting phone...

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 23300219F2ED7E568E27BC763F663E21F8447080
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Done!
Restarting phone...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
Booting phone...

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 23300219F2ED7E568E27BC763F663E21F8447080
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 89810089 INTEL -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Done!
Restarting phone...Done!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]