Tiếng Việt Galaxy S4 M919 4.4.4 ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock 4.4.4 Ổn Định ít Hao Pin
add Root Build Tar Cho AE Tiện Việt Úp rom + hack game


Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY S4
Country: USA (T-Mobile)
Version: Android 4.4.4
Changelist: 2437203
Build date: Wed, 27 Aug 2014 12:41:58 +0000
Product Code:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]