như tiêu đề mình gặp một em bắt giải mã bộ nhớ mà phím cứng không thể được vì vào được nhưng nó đơ ra không chạy gì ai đã gặp xin giúp đỡ ,cảm ơn anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]