Nhận máy của khách trong tình trang main cày tè le, k còn gì để cày, gạt, dỡ bỏ và câu tắt :soldier baby14:google quả thực quá lợi hại kaka :4onion25:nhìn cái main mà nản toàn tập, báo giá cao để khách k làm, ai ngờ kèo vô, lòng đau hii :8onion10:

tiến hành đo đạc,đứt nguyên một khúc cái mạch xạc, mà k hiểu anh nào tài ghê,

lên google, nghe chỉ dẫn gỡ, câu tắt.v.v....sau hồi đo lại cho chính xác, câu lại đoạn mạch xạc bị đứt cũng done và có lúa...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]