share file m210 InFocus tiếng việt ok.file sưu tầm được nha ae.file lùa vịt cho ae kiếm kèo nak.file này máy đang ở ver 4.2.2 nha.ae dùng vroot root xong lùa vịt vào reset cái là ok.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]