Selected model: SM-N900T
Selected port: COM116 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM117
Reading phone info...
Software version: =1,1
IMEI: 358917051221144
Product code:
Done with Samsung Tool v.18.8

Selected model: SM-N900T
Selected port: COM116 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Done with Samsung Tool v.18.8
máy e unlock tool cứ tìm ADB hoài mà điện thoại ko báo bản chấp nhận dù e...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]