-------------------------- 8-6-2014_15-23-49 --------------------------
Selected model: M919
Selected port: COM3 USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SGH-M919
Android version: 4.3
Product code: SGH-M919ZWATMB
Phone version: M919UVUEMK2
PDA version: M919UVUEMK2
CSC version: M919TMBEMK2
IMEI: 35553705839xx79
Phone S/N: Unknown
Checking Super user right......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]