Free file tiếng việt Galaxy S2 LTE E110S
Việt Hóa Và Fix Lỗi trên Phiên Bản E110S KSIMA4 ver 4.1.2

Link Down: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để bảo vệ miếng cơm manh áo cho anh nên mình đặt pass.Chứ đã chia sẻ là không hẹp hòi đâu​
Pass:05121986​
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]