e chạy con 520 này bằng nokia care suite 5.3 mà lúc reboot thì lỗi này ae giúp một tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]