Tình hình e có cây 830 bị hiện tai nghe đã chạy lại phần mêm về sinh chân tai nghe nhưng kết quả vẫn thế. Em mới vào nghề mọi người cho em xin cái giải pháp với ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]