Thông Tin Tiếng Việt LG MS659 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.1.2 Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset LG MS659 KHông Mất Tiếng Việt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]