AE ai có file này read giúp mình với khách dí quá
SAMSUNG Model 7500 lột tem thì ghi mode 7100
CPU TYPE:SC8810/6820 [88100040]
Flash ID: 002C00BC90555600
Flash Type:[Micron] MT29C4G48MAZAPAKD

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]