Thông Tin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả app Không Cần Thiết
Hard Reset I545 Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả app Không Cần Thiết
Hard Reset I545 Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]