như tiêu đề cần rom gốc mobell nova F flash tool ah nào có úp giúp xin nhéthanks:D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]