Thông Tin Tiếng Việt Note 3 N9006 4.4.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock N9006 4.4.2 Build tar add root ok
Cài CH Play N9006 4.4.2 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Hard Reset N9006 4.4.2 Không Mất Tiếng Việt...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin Tiếng Việt Note 3 N9006 4.4.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock N9006 4.4.2 Build tar add root ok
Cài CH Play N9006 4.4.2 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Hard Reset N9006 4.4.2 Không Mất Tiếng Việt...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]