rom thì rất nhiều trên mạng nhưng những rom này mình sưu tầm và đã test hầu như fix các lỗi tiếng việt từ 95-99% ae có kèo up luôn khỏi phải kiếm
rom 4.1.2 tiếng việt F160K
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
rom 4.1.2 tiếng việt F160L
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
rom 4.1.2 tiếng việt F160s
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tất cả rom dạng zip up qua CMW

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]