Samsung Tap P600 Tiếng việt 4.4.2 ok

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]