Tiếng việt S3 docomo SC-06D 4.1.2 ok edit trên nền rom stock mới nhật,mượt mà không hao pin,hard reset không mất tiếng việt,build tar no root,gỡ sạch các ứng dụng nhật bổn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tiếng việt S3 docomo SC-06D 4.1.2 ok edit trên nền rom stock mới nhật,mượt mà không hao pin,hard reset không mất tiếng việt,build tar no root,gỡ sạch các ứng dụng nhật bổn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]