máy rớt nước, giờ nhích kim lên rồi xuống, thay dao động rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]