Không biết post box nào cho đúng, nếu có gì sai sót phiền Mod move dùm .
Nhận được cây Nokia N220 bị mật khẩu, làm cả buổi trời mới xong.
Do nokia 108 và 220 là dòng Nokia 2 sim của nokia nhưng không được các tools chuyên nokia support(Nbox, ATF, Phoenix ..)vì đơn giản là nó sài chip MTK, dòng chip đặc trưng của China.
Do không có best tool nên đành tìm giải pháp tool, lên mạng tìm khắp được giải pháp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Không biết post box nào cho đúng, nếu có gì sai sót phiền Mod move dùm .
Nhận được cây Nokia N220 bị mật khẩu, làm cả buổi trời mới xong.
Do nokia 108 và 220 là dòng Nokia 2 sim của nokia nhưng không được các tools chuyên nokia support(Nbox, ATF, Phoenix ..)vì đơn giản là nó sài chip MTK, dòng chip đặc trưng của China.
Do không có best tool nên đành tìm giải pháp tool, lên mạng tìm khắp được giải pháp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]