e đã đo máy vẫn không bị chạm, bác nào biết chỉ cách khắc phục với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]