Máy Samsung GT-E1050 bị chạm Vbat, mong cac pro giúp,e mới tập tành sữa chữa thôi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]