Thấy Riff boot hoài ko đươc tức quá tay ko bắt cướp luôn
File [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
bo pin cấm cáp usb vao cài driver OMAPFlash trong thư mục
xong chạy file .Bat trong thư mục xong dua máy về [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
flash rom 1 cái là lượm lúa [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thấy Riff boot hoài ko đươc tức quá tay ko bắt cướp luôn
File [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
bo pin cấm cáp usb vao cài driver OMAPFlash trong thư mục
xong chạy file .Bat trong thư mục xong dua máy về [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
flash rom 1 cái là lượm lúa [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]