740sc softbank unlock OK

Count supported models - 223
Searching Samsung USB interface... not found
-----------------------------
No answer from phone
Done with Samsung 3G tool ver 9.4
Searching Samsung USB interface... detected (COM133)
Model: 740SC
SW: 740SCJG1
IMEI: 35847804281764/9
Done with Samsung 3G tool ver 9.4
Flash patched firmware to phone
Done with Samsung 3G tool ver 9.4
Reading file... OK
Model: 740SC
Version: 740SCJG1...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]