Thông Tin Samsung Galaxy S4 i9507v Tiếng Việt CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock i9507v 4.4.2
Cài CH PLay i9507v 4.4.2 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả app China Không Cần Thiết
Hard Reset i9507v Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]