em đang cần gấp rom i727 tiếng việt bác nào có cho em xin lind load em thank nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]