Thông Tin T-smart D28x Tiếng việt edit / Cài CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.2.2 ổn định ít hao pin
Cài CH Play T-smart D28x Mật Định Không Có
Xóa Bỏ app China Không Cần Thiết
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]