mới lượm về anh em cùng dùng nhá![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
máy hàng china thêm chplay thêm tiếng việt . fix trên nền stock test ok
mấy app china đã xóa . chạy trên bất cứ nền nào . treo logo hay lỗi dòng đỏ fix ok hết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]