HOT SAMSUNG NOTE 4 SM-N916S lock please call me fix ok

SAMSUNG NOTE 4 SM-N916S con này mới [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Fix lock please call me no root, no recovery, no box
Con này chưa có recovery, chưa root được nhé.
Imei nguyên zin không thay đổi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tấm hình cho ae xem




[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]