Thông Tin Samsung Galaxy T-Mobile SM-P607T Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.4 Ổn Định ít Hao Pin

Hard Reset Galaxy T-Mobile SM-P607T Không Mất Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]