Mở mạng unlock Sony Xperia Z3 AU KDDI SOL26 bằng code ok

Nạp qua Z3 Docomo để có NCK code

Mã:
IMEI : 35570906059xxxx

Unlock code : NCK: 2965656269684834 SPCK: 8465561110103282 NSCK: 9949858414206902 CCK: 3963291772943848

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]