đây là sơ đồ chế adapter để dùng cab z3x chạy cho box hwk chuẫn 100% . 1 số hình trên mạng chế đa số đều ko boot được. vì đang cần 1 số điểm nên mong anh e cho mình xin ít điểm nha. pass sẽ send cho tất cả ai để lại comment. ko cần thánk chỉ cần điểm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đây là sơ đồ chế adapter để dùng cab z3x chạy cho box hwk chuẫn 100% . 1 số hình trên mạng chế đa số đều ko boot được. vì đang cần 1 số điểm nên mong anh e cho mình xin ít điểm nha. pass sẽ send cho tất cả ai để lại comment. ko cần thánk chỉ cần điểm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]