Tiếng Việt T769UVLH5 Edit ok
Việt Hóa Trên Rom Stock T769UVLH5 4.0.4
Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]