Kèo cho a e repair lầm lỗi, Max điểm ,thks Link Inbox

G900TUVU1ANE6_TMB1ANE6

AP_G900TUVU1ANE6_1616466_REV00_user_low_ship_MULTI _CERT.tar.md5
BL_G900TUVU1ANE6_1616466_REV00_user_low_ship_MULTI _CERT.tar.md5
CP_G900TUVU1ANE6_1616466_REV00_user_low_ship_MULTI _CERT.tar.md5
CSC_TMB_G900TTMB1ANE6_1616466_REV00_user_low_ship_ MULTI_CERT.tar.md5
KLTE_USA_TMO.pit

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]