Cài CH Play + Tiếng Việt từ stock rom,hard reset không mất
Cài Blinkfeed Tiếng Việt,tin tức nguồn từ Việt Nam trên rom gốc
Fix thời tiết trỏ location về Việt Nam trên rom gốc
Xoá hết ứng tiếng trung quốc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]