Ngồi search GU GỒ chưa thấy có ai chia sẻ tiếng việt. Có kèo tiện thể build luôn rom Flash qua ATF.================================================== ====

13:24:51 : Nokia Android Firmware Flasher

13:24:51 : ================================================== ====

13:24:51 :

13:24:51 : If the Phone is ALIVE

13:24:51 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port

13:24:51 :

13:24:51 : If the Phone is DEAD

13:24:51 : 1. Press and Hold the VOLUME DOWN button

13:24:51 : 2....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]