[HTC Desire 816w_cid HTCCN703] Cài CH Play + Tiếng Việt ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Desire 816w (2 SIM 2 SÓNG)
product: a5_dug
platform: hTCBmsm8226
modelid: 0P9C70000
cidnum: HTCCN703


-Unlockbootloader, cài recovery, root, cài Gapp, edit Tiếng việt-

adb_htc
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[HTC Desire 816w_cid HTCCN703] Cài CH Play + Tiếng Việt ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Desire 816w (2 SIM 2 SÓNG)
product: a5_dug
platform: hTCBmsm8226
modelid: 0P9C70000
cidnum: HTCCN703


-Unlockbootloader, cài recovery, root, cài Gapp, edit Tiếng việt-

adb_htc
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]