như tiêu đề mới nhận con ip 5 check imei như vậy
iPhone 5 32GB White

IMEI: 0137120005653xx
Serial Number: DQGLD1JEDTWH
Activated: Yes
Find My iPhone: Off
Telephone Technical Support: Expired
Repairs & Service Coverage: Expired
Estimated Purchase Date: October 26, 2012
Contract: Expired
Country Purchased: Japan
Carrier: SoftBank JP
SIM Lock: Check SIM Lock

khach yêu cầu chạy lên ios 8.1.3
xin ý kiến mấy a e xem có lên được không????


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]