máy mới ra của nokia

tìm file hoài k có, boot thì não cả đầu mới done

up cho ace gặp phang tới bến

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]