thêm 2 chú Unlock buổi tối , có cafe kèo cafe và ăn tối ....

Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N900T
Customer Code: TMB
S/W version: N900TUVUCNB4
IMEI: 35891705437358
SN: RV8F40F8AJY
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter 00000000 !

Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N900T
Customer Code: TMB
S/W...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]