HTC One Mini (M4_U) Rom 4.4.2 Sense 6.0 Tiếng Việt-HTC One Mini M4 Android 4.4.2 Sense 6.0 Tiếng Việt
-Kernel Sweep2Wake/DoubleTap2Wake


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 2.22.0000
INFOversion-baseband: 1.24.40e.00.26
INFOversion-cpld: None...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC One Mini (M4_U) Rom 4.4.2 Sense 6.0 Tiếng Việt-HTC One Mini M4 Android 4.4.2 Sense 6.0 Tiếng Việt
-Kernel Sweep2Wake/DoubleTap2Wake


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


C:\adb>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 2.22.0000
INFOversion-baseband: 1.24.40e.00.26
INFOversion-cpld: None...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]