Lenovo A3000-H thị trường China mặc định không có Tiếng Việt và CHplay.
Edit Tiếng Việt và add CHplay ok.
Xóa bỏ hết app China không cần thiết.
Hard reset không mất Tiếng Việt
File read by Miracle box :

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]