như tiêu đề em đã vệ sinh chân sạc và cáp sạc không được.nhìn chân sạc như cháy sạm đen.mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]